Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti THE MONOGRAM FACTORY s.r.o. – prevádzkovateľa elektronického obchodu monogram-factory.com

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj “zmluvné strany”), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a prípadne aj poskytovanie služby spojenej s tovarom, prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese monogram-factory.com (ďalej aj “e-shop” alebo “monogram-factory.com”), ktorý prevádzkuje predávajúci. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.
 2. Identification of the Seller

THE MONOGRAM FACTORY s.r.o.

Borekova 28, 821 06 Bratislava
IČO: 51 002 175

DIČ: 2120565260
IČ DPH: SK2120565260

Tel: +421 904 22 14 11

E-mail: info@monogram-factory.com

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. IBAN: SK15 0900 0000 0051 3172 3914 SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 121612/B

 1. Kupujúci

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ alebo podnikateľ), ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom je osoba uvedená v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 1. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel.č.: +421 2 5827 2172-4
fax č.: +421 2 5827 2170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tovar

Tovarom sa rozumejú všetky produkty zverejnené v ponuke e-shopu na internetovej adrese monogram-factory.com.

 1. Služba

Službou sa rozumie personalizácia produktu predávajúcim, ktorá je možná iba pri produktoch zakúpených v ponuke e-shopu na základe doplnkovej zmluvy, prostredníctvom ktorej kupujúci môže zakúpený produkt odlíšiť a identifikovať podľa svojich požiadaviek. Personalizácia produktu je proces, pri ktorom je produkt doplnený o informácie požadované konkrétnym kupujúcim – vyrazením iniciálov.

 1. Doplnková zmluva

Doplnkovou zmluvou je zmluva, ktorá svojim predmetom dopĺňa úžitok kupujúceho zo zmluvy na diaľku (hlavnej zmluvy). Pri uzatváraní takejto doplnkovej zmluvy je vzhľadom na účel hlavnej zmluvy rozumné predvídať, že predmet doplnkovej zmluvy stratí pre kupujúceho zmysel v prípade zániku hlavnej zmluvy, t.j. kupujúci nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.

 1. Objednávka

Je objednanie tovaru, prípadne aj služby spojenej s tovarom, kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom e-shopu.

 1. Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu, na komunikáciu medzi zmluvnými stranami, prípadne aj s telefonickou komunikáciou.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke, prípadne aj spolu s návrhom na uzavretie doplnkovej zmluvy, na základe ktorej je kupujúcemu poskytnutá bezplatná služba personalizácie produktu (ďalej len “objednávka”).
 2. Personalizáciu produktu, umiestnenú v e-shope pri popise tovaru, si môže kupujúci individuálne objednať u predávajúceho po jej zvolení a doplnení požadovaných údajov – text a farba iniciálov. V súvislosti s uvedenou službou spojenou s objednaným tovarom vyplývajú pre kupujúceho osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto VOP, keďže takýto tovar je určený pre konkrétneho kupujúceho a je upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.
 3. Realizácia objednávky nie je podmienená registráciou v databáze e-shopu.
 4. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky cez e-shop, túto skontrolovať, prípadne ju opraviť a zároveň sa oboznámiť s VOP zverejnenými na internetovej stránke e-shopu.
 5. Odoslaním vyplnenej objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.
 6. Po doručení správne a pravdivo vyplnenej objednávky predávajúci zašle na trvanlivom nosiči, napríklad e-mailom alebo písomne, kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len “akceptácia objednávky”). Akceptácia objednávky, ktorá je potvrdením o uzavretí zmluvy, obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), VOP platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim, vrátane reklamačných a iných podmienok, prípadne aj iné potrebné údaje.
 7. Doručením akceptácie objednávky kupujúcemu sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto VOP alebo zo zákonných dôvodov.
 8. Kupujúci ku každej objednávke obdrží doklad o zaplatení (faktúru), či už e-mailom alebo priamo s tovarom.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar, prípadne službu s tovarom spojenú, v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu akceptáciu objednávky na trvanlivom nosiči, ktorá musí obsahovať všetky informácie v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (napríklad záručný list, daňový doklad a podobne).
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 1. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
 1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 1. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar a prípadne službu s tovarom spojenú,
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  3. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, ak sa to vyžaduje.
 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru a prípadne aj služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

IV. Cenové podmienky

 1. Ceny jednotlivých produktov, zobrazených na stránkach e-shopu sú aktuálne a platné, uvádzané v mene Euro vrátane DPH. Personalizácia produktov je bezplatnou službou. To sa netýka prípadných poplatkov na poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. S celkovou cenou tovaru je kupujúci oboznámený ešte pred odoslaním objednávky.
 2. Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu prevedení objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.
 3. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaný originál faktúry – daňový doklad. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací a záručný list.

V. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť prostredníctvom:
  • platobnej karty (VISA, alebo MasterCard)
  • Paypall-u
  • online platbou cez platobnú bránu Besteron
 3. Spôsob platby si kupujúci zvolí sám cez objednávkový formulár zverejnený na e-shope.
 4. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s povinnosťou platby, cenou tovaru, nákladov na poštovné a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.
 5. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.

VI. Dodacie podmienky

 1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar, prípadne aj službu s tovarom spojenú, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
 2. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu poštou.
 3. Tovar a prípadne aj služba budú kupujúcemu dodané spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. O expedovaní bude kupujúci upovedomený e-mailom.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia.
 7. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru prípadne aj služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri zadaní elektronickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje, alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru s využitím služby personalizácie produktu, nakoľko sa jedná o tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu: THE MONOGRAM FACTORY s.r.o., Borekova 28, 821 06 Bratislava, alebo emailom na info@monogram-factory.com.
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnej adrese: THE MONOGRAM FACTORY s.r.o., Borekova 28, 821 06 Bratislava.
 9. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba v prípade ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 15. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislostis používaním elektronického obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@monogram-factory.com alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk v sekcii ochrana spotrebiteľa). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

X. Záručné a reklamačné podmienky

 1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 4. Reklamovať je možné len tovar (prípadne s tovarom spojenú službu) zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
 5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok ako súčasť týchto VOP, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”).
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov je THE MONOGRAM FACTORY s.r.o., IčO: 51002175, s miestom podnikania Borekova 28, 82106 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 121612/B (ďalej len: “prevádzkovateľ”).
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa Borekova 28, 82106 Bratislava, email: info@monogram-factory.com, mobil: +421 904 22 14 11.
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor a iné).
 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol objednávateľ/kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky.
 7. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje objednávateľa/kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy, konkrétne jeho: Meno, Priezvisko, E-mail, Ulica, PSč, Mesto, Krajina, Telefónne/Mobilné číslo.
 8. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi objednávateľom/kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Zákonným účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom/kupujúcim a prevádzkovateľom (vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a doručenie tovaru); pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 10. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.
 11. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najviac po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 12. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 13. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / realizácii platieb na základe zmluvy (prepravná spoločnosť DPD a DHL), zaisťujúce služby prevádzkovania e- shopu (WordPress) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (fakturácia prostredníctvom spoločnosti Consultare Tax s.r.o.), v prípade kontroly príslušné štátne orgány.
 14. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
 15. Za podmienok stanovených v Zákone má objednávateľ/kupujúci právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 3 tohto článku obchodných podmienok.
 16. ďalej má objednávateľ/kupujúci právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republike v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 17. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program a pod.
 18. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára objednávateľ/kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami eshopu vrátane podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú jeho súčasťou, a že ich v celom rozsahu prijíma, a to zaškrtnutím políčka prostredníctvom internetového formulára: “Prečítal som si a bol som oboznámený s obchodnými podmienkami”.
 19. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na internetovej stránke eshopu a zároveň zašle objednávateľovi/kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na zadanú e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi poskytnutá.
 20. Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v časti Cookies.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na stránke internetového obchodu monogram-factory.com v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom, je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky a je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, pričom kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.