Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov je THE MONOGRAM FACTORY s.r.o., IčO: 51002175, s miestom podnikania Borekova 28, 82106 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 121612/B (ďalej len: “prevádzkovateľ“).
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: adresa Borekova 28, 82106 Bratislava, email: info@monogram-factory.com, mobil: +421 904 22 14 11.
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor a iné).
 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol objednávateľ/kupujúci
  alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky.
 7. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje objednávateľa/kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy, konkrétne jeho: Meno, Priezvisko, E-mail, Ulica, PSČ, Mesto, Krajina, Telefónne/Mobilné číslo.
 8. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi objednávateľom/kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Zákonným účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom/kupujúcim a prevádzkovateľom (vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a doručenie tovaru); pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 10. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.
 11. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 12. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 13. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / realizácii platieb na základe zmluvy (prepravná spoločnosť DPD a DHL), zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (WordPress) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (fakturácia prostredníctvom spoločnosti Consultare Tax s.r.o.), v prípade kontroly príslušné štátne orgány.
 14. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
 15. Za podmienok stanovených v Zákone má objednávateľ/kupujúci právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 3 tohto článku obchodných podmienok.
 16. ďalej má objednávateľ/kupujúci právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republike v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 17. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program a pod.
 18. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára objednávateľ/kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami eshopu vrátane podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú jeho súčasťou, a že ich v celom rozsahu prijíma, a to zaškrtnutím políčka prostredníctvom internetového formulára: “Prečítal som si a bol som oboznámený s obchodnými podmienkami”.
 19. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na internetovej stránke eshopu a zároveň zašle objednávateľovi/kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na zadanú e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi poskytnutá.
 20. Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje.

COOKIES

Cookie je malý kúsok textu, ktorý navštívi Váš web prehliadač. Pomáha webovým stránkam zapamätať si informácie o vašej návšteve, ako napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. To vám môže uľahčiť ďalšiu návštevu. Súbory cookie zohrávajú dôležitú úlohu. Bez nich by používanie webu bolo oveľa nepríjemnejší zážitok.
Cookies používame na viaceré účely. Používame ich napríklad na to, aby si zapamätali svoje predvoľby bezpečného vyhľadávania, aby sme reklamy, ktoré vidíte, boli pre vás relevantnejšie, aby sme mohli počítať, koľko návštevníkov príde na stránku, aby sme Vám pomohli prihlásiť sa na naše služby, alebo si zapamätať nastavenia.
Tu môžete vidieť zoznam typov súborov cookie používaných spoločnosťou Google a tiež zistiť, ako spoločnosť Google a naši partneri používajú súbory cookie na inzerciu. Naše zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime vaše súkromie pri používaní cookies a iných informácií.

MOŽNOSTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete zmeniť nižšie uvedené nastavenia, aby ste sa uistili, že ste spokojní s spôsobmi zhromažďovania a používania informácií počas používania stránky monogram-factory.com.

WEB ANALYTICS
Tieto nástroje používame na sledovanie a analýzu návštev na stránke monogram-factory.com.
To nám napomáha pochopiť, ako ľudia používajú našu stránku a čo by sme mohli zlepšiť.